Polityka prywatności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 w Warszawie – beneficjent realizujący projekt pn. „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie szanują i przestrzegają prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób ww. Instytucje gromadzą, przetwarzają i wykorzystują informacje o użytkownikach „Platformy e-learningowej” dostępnej pod adresem: http://rodzina.tomorrow.org.pl oraz w jaki sposób dbają o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Platformy e-learningowej

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w biurze projektu w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, ponadto podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla stworzenia konta/profilu nowego użytkownika oraz skorzystania z usług w postaci szkoleń e-learningowych. Deklaracje uczestnictwa uczestnika projektu mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu zarejestrowania nowego użytkownika na platformie e-learningowej oraz związane z możliwością korzystania z określonych szkoleń/usług, ale nie są on nigdzie gromadzone w postaci plików elektronicznych. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 w Warszawie – beneficjent realizujący projekt pn. „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej czynności/usługi na platformie e-learningowej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 w Warszawie. Beneficjent realizujący projekt pn. „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, NIP 813-34-85-443, REGON 180193953.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 w Warszawie – beneficjent realizujący projekt pn. „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników platformy e-learningowej, w szczególności dla stworzenia konta/profilu nowego użytkownika oraz skorzystania z usług w postaci szkoleń e-learningowych, oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 w Warszawie – beneficjentowi realizującemu projekt pn. „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach stworzenia konta/profilu nowego użytkownika oraz skorzystania z usług w postaci szkoleń e-learningowych (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu loginu i hasła), w zakładce menu górnego „Uczestnik”.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Przechowywany w biurze – beneficjenta realizującego projekt pn. „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek platformy e-learningowej dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników platformy e-learningowej osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności może sukcesywnie, wraz z ich napływem, przekazywać adresy poczty elektronicznej, podawane przy tworzeniu konta/profilu nowego użytkownika platformy e-learningowej, Firmie TOMORROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Angorskiej 27 lok. 7, 03-913 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000309864, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 113-27-40-579 i  kapitale zakładowym w wysokości 169 750,00 zł, w celu realizowania przez udostępniany przez nią serwer edukacji w ramach platformy e-learningowej.

Pliki Cookies

Platforma e-learningowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej na której jest umieszczona platforma e-learningowa i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 w Warszawie. Beneficjentowi realizujący projekt pn. „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. Pliki cookies zamieszczane przez ww. Instytucje zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 w Warszawie. Beneficjent realizujący projekt pn. „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. Niektóre informacje pochodzące z plików cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym użytkownika portalu mogą być również udostępniane współpracującym z ww. Instytucjami partnerom (Firmie TOMORROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie).

Korzystamy z plików cookies w celach:

- dostosowania zawartości strony internetowej platformy e-learningowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z platformy i szkoleń e-learningowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy platformy korzystają ze strony internetowej na której umieszczona jest platforma e-learningowa, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
- utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych w szkoleniach e-learningowych testach czy ankietach ewaluacyjnych.

W ramach platformy e-learningowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

- sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
- stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje:

- niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach platformy e-learningowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach platformy e-learningowej;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach platformy e-learningowej;
- wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej platformy e-learningowej;
- funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki itp.;
- statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących strony internetowej platformy e-learningowej.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze strony internetowej na której umieszczona jest platforma e-learningowa w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy platformy e-learningowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej platformy e-learningowej. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu poszczególnych przeglądarek internetowych.